Artikel 1 – Definities


In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

1. Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Conquer Performance Wear;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurovereenkomst: overeenkomst op afstand die betrekking heeft op een reeks van producten en/of diensten, waarbij de verplichting tot levering en/of afname over een bepaalde periode is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Conquer Performance Wear: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. is afgerond;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van Conquer Performance Wear

Verover prestatiekleding

KlikEerst
Lijn 500
7325DZ Apeldoorn


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Conquer Performance Wear en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Conquer Performance Wear en een consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Conquer Performance Wear voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven dat de algemene voorwaarden bij Conquer Performance Wear ter inzage liggen en zo spoedig mogelijk kosteloos aan de consument worden toegezonden. mogelijk op verzoek van de consument.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument verstrekt, op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Conquer Performance Wear voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kennis kan worden genomen en dat zij op zijn verzoek kosteloos aan de consument langs elektronische weg of per post zullen worden toegezonden. een andere manier.
 4. Voor gevallen waarin naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstgerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij onverenigbaarheid steeds beroepen op de toepasselijke voorwaarde die voor hem het gunstigst is. algemene voorwaarden.
 5. Gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, worden van geval tot geval behandeld.
 6. Bij onduidelijkheid over deze algemene voorwaarden wordt geadviseerd contact op te nemen met Conquer Performance Wear.
 7. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet geldig zijn of door de rechter ongeldig worden verklaard, wordt uitsluitend verwezen naar de specifieke bepaling en niet naar de algemene voorwaarden in hun geheel.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Conquer Performance Wear gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Conquer Performance Wear is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod en is niet verplicht deze artikelen te leveren.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk wordt welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit omvat met name:
 • de prijs, inclusief belastingen;
 • eventuele bezorgkosten;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen dit vergt;
 • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod dan wel de termijn waarvoor Conquer Performance Wear de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand op een andere grondslag worden berekend dan het reguliere basistarief voor de gekozen communicatietechniek;
 • of een overeenkomst na de totstandkoming ervan wordt gedeponeerd, en zo ja, op welke wijze deze voor de consument toegankelijk is;
 • de wijze waarop de consument informatie kan verkrijgen over de gegevens die hij in het kader van de overeenkomst heeft verstrekt, alsmede de wijze waarop hij deze vóór het sluiten van de overeenkomst kan corrigeren;
 • de talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Conquer Performance Wear onderworpen is en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; En
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand, als het gaat om een ​​overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke levering van producten of diensten.
 • Eventuele in de webshop gebruikte illustraties zijn indicatief en kunnen op geen enkele wijze aanleiding geven tot restitutie of ontbinding van het contract.
 • Afbeeldingen van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de producten, maar Conquer Performance Wear kan niet garanderen dat de gepresenteerde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.

 

Artikel 5 – Het contract

 1. De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden is voldaan. De consument heeft de mogelijkheid om de bestelling vooruit of achteraf te betalen.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Conquer Performance Wear onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Zolang deze aanvaarding niet door Conquer Performance Wear is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Conquer Performance Wear passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Conquer Performance Wear passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Conquer Performance Wear kan zich – binnen wettelijke kaders – informeren over de mogelijkheid van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede over feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien dat onderzoek Conquer Performance Wear goede gronden geeft om van het sluiten van de overeenkomst af te zien, dan heeft hij het recht gemotiveerd een bestelling of aanvraag af te wijzen of de uitvoering ervan aan bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Conquer Performance Wear heeft altijd het recht een bestelling te weigeren of te annuleren binnen 14 dagen nadat de bestelling is geplaatst.
 6. De overeenkomst komt tot stand onder de voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van het bestelde product(en).
 7. Conquer Performance Wear zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument kan worden opgeslagen op een toegankelijke duurzame gegevensdrager, meesturen:
 8. het kantooradres van de vestiging van Conquer Performance Wear waar de consument met klachten terecht kan;
 9. de voorwaarden waaronder de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken en de wijze waarop hij dit kan doen, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 10. informatie over garanties en bestaande after-sales service;
 11. de gegevens opgenomen in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij Conquer Performance Wear deze vóór het sluiten van de overeenkomst al aan de consument heeft verstrekt;
 12. de vereisten voor opzegging van het contract, indien de duur van het contract langer duurt dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 13. In geval van een overeenkomst met langere duur is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Conquer Performance Wear bekend gemaakte vertegenwoordiger is ontvangen.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in de mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, zal hij het product, met alle bijbehorende onderdelen, aan Conquer Performance Wear retourneren. voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. in de originele staat en verpakking, conform de redelijke en duidelijke instructies die door Conquer Performance Wear zijn verstrekt.
 3. De consument zal Conquer Performance Wear informeren indien hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. Dit kan telefonisch, per e-mail of via het herroepingsformulier bij de retourzending.
 4. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na levering van alle producten kenbaar te maken. Vervolgens heeft de klant nog eens 14 dagen de tijd om de producten te retourneren.
 5. Indien de consument binnen de genoemde termijn geen gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is de aankoop een feit.
 6. Producten kunnen worden geretourneerd naar ons logistieke fulfilmentcentrum. Adres staat vermeld op het retourformulier.
 7. Bij het retourneren van het product ligt de aansprakelijkheid volledig bij de consument. De consument is verantwoordelijk voor een behoorlijke retourzending, inclusief track&trace code.

 

Artikel 7 – Kosten bij herroeping

 1. Als een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, draagt ​​hij maximaal de kosten van het terugzenden van de goederen.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Conquer Performance Wear dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Conquer Performance Wear kan uitsluiten dat de consument een herroepingsrecht heeft voor zover voorzien in lid 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Conquer Performance Wear dit bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, duidelijk heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door Conquer Performance Wear tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de consument;
 4. die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
 5. die duidelijke gebruikssporen vertonen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Conquer Performance Wear producten of diensten aanbieden met variabele prijzen, indien deze prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop Conquer Performance Wear geen invloed heeft. Het aanbod moet rekening houden met de gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel genoemde prijzen adviesprijzen zijn.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien Conquer Performance Wear dit bedongen heeft en:

A. ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

B. de consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in aanbiedingen van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. Conquer Performance Wear garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die bestonden op de datum van het sluiten van de overeenkomst. . Indien overeengekomen staat Conquer Performance Wear er tevens voor in dat het product geschikt is voor een andere dan normale gebruiksdoeleinden.
 2. Conquer Performance Wear biedt een garantie van 24 maanden op fabricagefouten, defecten en andere non-conformiteiten. Indien de consument een non-conformiteit ontdekt, kan een e-mail worden gestuurd naar contact@conquerperformancewear.com en zal het defecte onderdeel of het gehele product worden vervangen.
 3. De consument is verplicht de producten direct bij aankoop te controleren. Indien een verkeerd, ondeugdelijk of onvolledig product is geleverd, dient de consument dit onverwijld, binnen een termijn van 7 dagen, te melden.
 4. De garantie vervalt bij zaken die duidelijk door eigen schuld van de consument ontstaan ​​zijn, zoals krassen, breuken en ander dan normaal gebruik. De garantie vervalt ook als de consument heeft geprobeerd het product zelf te repareren.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Conquer Performance Wear zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar maakt. De consument is zelf verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Conquer Performance Wear het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Mocht levering van een besteld product onmogelijk blijken te zijn, dan zal Conquer Performance Wear proberen een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dat een vervangend artikel wordt geleverd, zal uiterlijk bij de bezorging op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending komen voor rekening van Conquer Performance Wear.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Conquer Performance Wear tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Conquer Performance Wear bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Conquer Performance Slijtageoverschrijding van een levertijd geeft in geen geval aanleiding tot restitutie.
 8. Indien een levering meerdere producten bevat waarvan er één of meerdere niet op voorraad zijn, wacht Conquer Performance Wear met de levering totdat alle producten gelijktijdig kunnen worden verzonden.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover geen andere datum is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de herroepingstermijn zoals bepaald in artikel 6 lid 1. Bij een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze 14 dagen in. op het moment dat de consument de bevestiging van de overeenkomst door Conquer Performance Wear ontvangt.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in de algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Conquer Performance Wear te melden.
 4. Bij wanbetaling van de consument heeft Conquer Performance Wear, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Op diverse betaalmogelijkheden, zoals IDEAL en AfterPay, kunnen specifieke voorwaarden van de betreffende bedrijven van toepassing zijn. Conquer Performance Wear heeft op deze omstandigheden geen invloed.

Artikel 13 – Klachtenprocedure

 1. Conquer Performance Wear voorziet in een klachtenprocedure waaraan voldoende bekendheid is gegeven en zal een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure behandelen.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Conquer Performance Wear, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Conquer Performance Wear ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht naar verwachting een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Conquer Performance Wear binnen de termijn van 14 dagen geantwoord, waarbij de ontvangst wordt bevestigd en wordt aangegeven wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, zal Conquer Performance Wear in overleg met de consument tot een passende oplossing komen, of het nu gaat om terugbetaling of een vervangend product.
 6. Klachten kunnen via e-mail of telefoon worden ingediend.

 

Artikel 14 – Geschillen

 1. Overeenkomsten gesloten tussen een handelaar en een consument en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. Dit geldt ook voor consumenten die in het buitenland wonen.
 2. Het CISG is uitgesloten van geschillen.
 3. Een geschil zal eerst onderling worden beslecht alvorens het wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bedingen of bedingen die afwijken van deze algemene voorwaarden, mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat de consument deze op een gemakkelijk toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden.